Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Гоков Олександр Михайлович

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: 19amg55@gmail.com

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю
105 Прикладна фізика та наноматеріали (01.04.03 – радіофізика і електроніка), тема “Радиофизические исследования возмущенной D-области ионосферы методом частичных отражений“.
Доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Наукові інтереси:Поширення радіохвиль, фізичні явища у навколоземному просторі, комп’ютерні технології обробки даних

Кваліфікації

1977 р. – закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького, за спеціальністю “Радіофізика та електроніка“, здобув кваліфікацію “Радіофізик“;

1989 – 1993 рр. – аспірантура без відриву від виробництва Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю “Автоматизовані системи управління“;

1992 р. – здобув науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності “Прикладна фізика та наноматеріали”;

1996 р. – отримав звання старший науковий співробітник (кафедра космічної радіофізики, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);

2012 р. – отримав звання доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Фізика;
 • Фізичні основи технічних засобів розвідки.

Наукова робота

Кількість науково-методичних та наукових публікацій: 287, з них 4 монографії, 13 звітів про НДР, 18 навчальних посібників, 1 методичні рекомендації до виконання практичних робіт, 7 патентів на корисну модель, 52 наукові статті, опубліковані у виданнях, що реферуються у науко метричних базах.

Основні наукові публікації

 1. Gоkov А. М. Variations of electron density in the midlatitude ionosphere D-region during the geomagnetic storm in December 2006 // А. М. Gоkov, O. F. Tyrnov / Telecommunications and Radio Engineering. – 2018. – V. 77, No. 17. – P. 1565-1579. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/. (Scopus).
 2. Gоkov А. М. On The Relation Between Global Seismicity And Geomagnetic And Solar Activity // А. М. Gоkov, Yu. V. Buts / Telecommunications and Radio Engineering. – 2019. – V. 78, No. 1. – P. 79–85. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/. (Scopus).
 3. М. F. Smyrnyi, V. Ye. Pliuhin, A. P. Polivianchuk, & A. M. Gokov Development of Information Devices for Control of Objects with a Discrete Mode of Motion on the Basis of Magnetometric Converters / Telecommunications and Radio Engineering, – 2020.– V.79.– No19.– Pp. 1735-1746. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/. (Scopus).
 4. A.M. Gokov, O.F. Tyrnov, Yu.V. Buts, & E.N. Kovalenko. Empirical modeling of variations of electron density in the undisturbed mid-latitude D-region of the ionosphere / Telecommunications and Radio Engineering, – 2020.– V.79. – No4. – Pp. 335-342. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/. (Scopus).
 5. A.M. Gokov, O.F. Tyrnov, & Yu.V. Buts. Empirical model of the middle latitudes lower ionosphere for modeling of hf and vhf radio waves propagating / Telecommunications and Radio Engineering, – 2000 – V.79. – No15. –Pp. 1385-1395. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/ (Scopus).
 6. Гоков А. М. Практика применения современных информационных технологий в учебной дисциплине «Проектирование распределенных систем экологического мониторинга» / Гоков А. М. // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018: зб. тез доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 18-20 квітня 2018 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 71-75. –Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/

Підручники, посібники, монографії

 1. Гоков О. М. Фізика [Електронний ресурс] : навчальний посібник. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (277 с / 9,78 МБ). –Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-736-6.
 2. Фізика [Електронний ресурс] : практикум для слухачів підготовчого відділення : навчальний посібник / уклад. О. М. Гоков, Ю.В. Буц – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (208 с. / 8,79 МБ ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 208 с. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23389.
 3. Бондаренко О.О., Гоков О.М.,Катрунов К.О., Цапко Н.С. Елементи квантової фізики : фізика атомів, молекул і твердого тіла : практикум з навчальної дисципліни “Фізика” для студентів напрямів підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”, 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”. Навчально-практичний посібник. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 248 с.
 4. Гоков А.М., Жидко Е.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие. Харьков : Изд. ХНЭУ, 2013. – 260 с.
 5. Вдовенков В. Ю, Гоков А.М., Жидко Е.А. Технічне забезпечення видавничих систем. Навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 268 с.
 6. Гоков А.М., Жидко Е.А. Комп’ютеризовані системи поліграфічного обладнання. Навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009 р. – 244 с.
 7. Гоков О. М. Процеси в атмосфері і атмосферно-іоносферна взаємодія : монографія / О. М. Гоков. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18965. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-675-8.
 8. Гоков А.М. Отклик среднеширотной D-области ионосферы на природные явления. Монография. – Издатель: LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken. 2014. 300 c. ISBN: 978-3-659-62182. 11. Гоков О.М. Дослідження особливостей незбуреної середньоширотної D-області іоносфери. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 161
 9. Гоков О.М. Збурення в низькотемпературній плазмі середньоширотної нижньої іоносфери, обумовлені природними джерелами. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 176 с.

Підвищення кваліфікації

2019 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки за програмою “Сучасна фізика”.

Міжнародна діяльність

 1. Gokov O.M. Investigation of the generation of spiral waves by infrasound in the ionosphere during periods of the passage of a powerful atmospheric front and their impact on electromagnetic pollution. Ecologically sustainable development of urban systems: challenges and decisions: [Electronic resource]: materials of the international. scientific-practical Internet conference, Kharkiv, November 2-3, 2021 / Kharkiv. nat. University of Moscow. household in them. OM Beketov. – Electronic test data. – Kharkiv: KhNUMG them. OM Beketova, 2021. – P. 91-94. – URL. http://www.repository.hneu.edu.ua/simple-search?filterquery=Гоков+О.+М.&filtername=author&filtertype=equals.
 2. Gokov A.M. Studies of the response of the medium of radio wave propagation to remote launches and flights of spacecraft. Environmental safety: problems and solutions: Coll. Science. Articles of the XVII International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, September 13-17, 2021) / UKRNDIEP. – PE “Style-Izdat”, 2021. P. 94-101. – URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/simple-search?filterquery=Гоков+О.+М.&filtername=author&filtertype=equals.
 3. Gokov O.M. On electromagnetic pollution of the environment under the influence of power lines. New and non-traditional technologies in resource and energy saving: Proceedings of the International Scientific and Technical Conference, September 22-24, 2021, Odessa. – Odessa: Odessa Polytechnic State University, 2021. P. 12-14. – URL. http://www.repository.hneu.edu.ua/simple-search?filterquery=Гоков+О.+М.&filtername=author&filtertype=equals.

Організаційна діяльність

Участь у складі журі й апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (2017-2018 рр., 2018-2019 рр.)