Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології”

Випускники спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології” освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” здобувають кваліфікацію “Бакалавр з інформаційних систем та технологій”.

Метою освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності на ринку праці випускників, здатних розв’язувати практичні задачі засобами інформаційних систем та технологій. Отримання освіти для розробки й дослідження сучасних інформаційних систем та технологій для подальшого впровадження в соціально-економічних системах.

В результаті навчання випускники ОПП “Інформаційні системи та технології” здобувають такі професійні компетентності:

 • Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область.
 • Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.
 • Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
 • Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
 • Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.
 • Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.
 • Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу.
 • Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
 • Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.
 • Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет).
 • Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень .
 • Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2023_2024_126_Інформаціні_системи_та_технології-1


Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для студентів 2022 року набору)

ОП_126_22-23


Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для студентів 2021 року набору)

ОПП_126


Громадське обговорення освітньої програми “Інформаційні системи та технології” https://www.hneu.edu.ua/gromadske-obgovorennya-osvitnih-program/

Проект освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” на 2024 рік –https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/1/OP_BAK_Informatsijni-systemy-ta-tehnologiyi_PROYEKT_24-25-n.r..pdf

Обговорення освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології” на платформі Ukrainian Scientific IT Society | Веб-сайт Українського науково-освітнього IT товариства