Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Тютюник Ольга Олександрівна

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Olha.Pysklakova@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, тема “Методи та моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах нечіткої невизначеності”.
Доцент кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту
Наукові інтереси:Розробка інтелектуальних систем, систем управління безпекою міста та регіону, системи прийняття антикризових рішень

Кваліфікації

2005 р. – отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології“;

2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, тема “Методи та моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах нечіткої невизначеності ”;

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Вступ до фаху;
 • Основи проектування інформаційних систем;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Моделювання систем та методи оптимізації;
 • Організація баз даних і знань;
 • Бізнес-аналітика;
 • Управління організаційними системами;
 • Бізнес-процеси ІТ компаній;
 • Системи BI;
 • Інформаційні системи і технології в міжнародному бізнесі;
 • Інформаційні технології.

Гарант освітньо-професійної програми “Інформаційні системи та технології“ за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології“ (перший рівень вищої освіти).

Наукова робота

Була виконавцем НДР “Розробка рекомендацій щодо управління пожежними ризиками на регіональному рівні“ Національного університету цивільного захисту України, є виконавцем НДР “Дослідження особливостей комплексного функціонування системи ситуаційних центрів та Єдиної державної системи цивільного захисту“ Національного університету цивільного захисту України.

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології».

Кількість наукових публікацій: понад 100, з них 1 монографія, 1 навчальний посібник, 2 конспекта лекцій, 55 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Тютюник В. В. Особливості функціонування системи ситуаційних центрів на різних стадіях розвитку надзвичайних ситуацій / В. В. Тютюник, О. А. Ященко, І. В. Рубан та ін. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2022. – № 1 (43). – С. 41-52. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28042
 2. Тютюник О.О. Особливості підтримки прийняття антикризових рішень в умовах надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру (на прикладі епідемічної небезпеки поширення COVID-19) / О.О. Тютюник, І.В. Рубан, В.В. Тютюник, Н.О. Бринза // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2022. – №3(45). – С.45-54.
 3. Рубан І. В. Особливості створення системи підтримки прийняття антикризових рішень в умовах невизначеності вхідної інформації при надзвичайних ситуаціях / І. В. Рубан, В. В. Тютюник, О.О. Тютюник // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2021. – №1(40). – С.75-84.
 4. Тютюник В.В. Кластеризація регіонів України за рівнем небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації про виникнення надзвичайних ситуацій / В.В. Тютюник. О.О. Тютюник, М.М. Удянський, О.А. Ященко // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2021. – №1(11). – С.75-84.
 5. Tiutiunyk V. Peculiar properties of creating a system of support to make anti-crisis decisions by experts of the situational center at the cyber protection object / Vadym Tiutiunyk, Olha Tiutiunyk, Oleh Teslenko, Natalia Brynza // International Scientific And Practical Conference “Information Security And Information Technologies”: Conference Proceedings. Kharkiv – Odesa : Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 2021, P. 53-62.
 6. Рубан І. В. Оцінка вразливості об’єктів кіберзахисту на основі ризико-орієнтованого підходу /І.В.Рубан, В.В. Тютюник, В.І. Заболотний, О.О. Тютюник // Науковий журнал “Безпека інформації“. – 2020. – Том 26 №3. – С. 145-154.
 7. Тютюник В.В. Управлінські основи створення у Єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій / В.В.Тютюник, В.Д. Калугін, О.О.Писклакова//Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2020. – Вип. 1 (12). – 592 с. – (Серія “Державне управління”). – С.546-571.
 8. Рубан І. В. Розвиток науково-технічних основ оперативного геоінформаційного акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек / І. В. Рубан, В. В. Тютюник, О.О. Тютюник // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2020. – №3(39). – С.67-80.
 9. Vadym Tiutiunyk, Vladimir Kalugin, Olha Pysklakova, Olexandr Yaschenko, Tural Agazade. Hierarchical clustering of seismic activity local territories globe //EUREKA: Physics and Engineering. – 2019. – №4 (2019). – pp. 41-53.
 10. Тютюник В. В. Динаміка кластерізації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації / В.В.Тютюник, В,Д. Калугін, О.О.Писклакова, В.А.Затхей, О.В. Тесленко //Системи обробки інформації: зб. наукових праць. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.– 2019. – Вип.3(158). – С. 117-133.

Підручники, посібники, монографії

 1. Природні та техногенні загрози: підручник / В. В. Тютюник, О. М. Соболь, О. О. Тютюник та ін. – Харків, 2023. – 484 с.
 2. Теорія систем та системний аналіз: курс лекцій / В.В. Тютюник, О.О. Писклакова. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 108 с.
 3. Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечному виробництві: курс лекцій / В.В.Тютюник, О.О.Тютюник, М.М. Удянський. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 152 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за програмою “Teacher’s Smartup: Winter Productivity“ в компанії Sigma Software,2023.
 2. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis”, 2023
 3. Підвищення кваліфікації за програмою “Teacher’s Internship Program“, сертифікат від IT Ukraine Association (м. Київ), 2022;
 4. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera “Analysis for Business Systems“ (University of Minnesota, https://coursera.org/verify/3Y7PGPGR5HTD), 2022
 5. Підвищення кваліфікації за навчальними курсами на платформі coursera “The Nature of Data and Relational Database Design“ (University of California, Irvine, https://coursera.org/verify/SV73YATXCDEZ), 2022

Міжнародна діяльність

 1. 4th international conference on sustainable futures: environmental, technological, social and economic matters (May 23 – 26, 2023) Kryvyi Rih, Ukraine
 2. The 1th International scientific and practical conference “Current issues of science and integrated technologies” (January 10 – 13, 2023) Milan, Italy
 3. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis”, 2022
 4. Участь у проєкті “Модуль Жана Моне “Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0” (сертифікат про участь, №281/2022)
 5. Міжнародна науково-технічна конференція “Topical Issues of Society Development in the Turbulence Conditions“, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020.
 6. 2020 IEEE International Scientific-Practical Conference. Problems of Infocommunications. Science and Technology. PIC S&T’2020
 7. The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), 2020
 8. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference. Problems of Infocommunications. Science and Technology. PIC S&T’2019

Організаційна діяльність

 1. Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм (спеціальність 124 “Системний аналіз”)
 2. Заступник декана факультету ІТ з навчально-методичної роботи (з 2023 р. по теперішній час)
 3. Член галузевої конкурсної комісії для організації та проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки (2020 р.)
 4. Член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки