Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Удовенко Сергій Григорович

Удовенко С.Г.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Serhiy.Udovenko@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Доктор технічних наук за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (05.13.03 – Системи та процеси керування), тема “Субоптимальне управління стохастичними процесами на основі байєсівського підходу“.
Професор кафедри електронних обчислювальних машин
Наукові інтереси:Системи цифрової обробки інформації, керування стохастичними системами, моделювання динамічних систем, методи обчислювального інтелекту, інформаційні технології

Кваліфікації

1971 р. – отримав диплом інженера-електрика за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка“;

1978 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика та теорія інформації, тема “Синтез алгоритмів оптимізації квазістаціонарних об’єктів безперервної технології“;

1984 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизованих систем управління;

2004 р. – присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування, тема “Субоптимальне управління стохастичними процесами на основі байєсівського підходу“;

2005 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри електронних обчислювальних машин.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Розробка інтерфейсу користувача ІС;
 • Нейромережева обробка даних;
 • Методи та засоби обчислювального інтелекту;
 • Системний аналіз в IT
 • Інформатика.

Входить до складу робочої групи по розробці освітньо-наукової програми “Інформаційні системи та технології“ за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології“ (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Наукова робота

Під моїм керівництвом/консультуванням було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук такими здобувачами:

 1. Кіріченко Людмила Олегівна, 2013 рік, 2013 р. (доктор технічних наук), спеціальність 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи“, тема: “Моделі та методи оцінювання параметрів самоподібних і мультифрактальних стохастичних процесів“
 2. Руденко Діана Олександрівна, 1995 рік, спеціальність 05.13.03 “Системи та процеси керування“, тема: “Методи субоптимального керування квазістаціонарними технологічними об’єктами “.
 3. Калоша Вадим Олександрович, 2003 рік, спеціальність 05.13.03 “Системи та процеси керування“, тема: “Методи синтезу робастних регуляторів для багатозв’язних квазістаціонарних об’єктів“.
 4. Дібе Гассан, 2010 рік, спеціальність 05.13.07 “Автоматизація процесів керування“, тема: “Автоматизація процесів інтелектуального керування блоками лінійних прискорювачів електронів“
 5. Гришко Андрій Олександрович, 2013 рік, спеціальність 05.13.23 “Системи та засоби штучного інтелекту“, тема: “Автоматизація процесів інтелектуального керування блоками лінійних прискорювачів електронів“
 6. Сорокін Антон Романович, 2021 рік, спеціальність 05.13.23 “Системи та засоби штучного інтелекту“, тема: “Локалізація та навігація мобільних колісних роботів з використанням методів обчислювального інтелекту“
 7. Погорєлов Артем Віталійович, 2021 рік, спеціальність 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи“, тема: “Обчислювальні методи визначення положення об’єктів у просторі за даними цифрових зображень“
 8. Яцик Микола Васильович, 2021 рік, спеціальність 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи“, тема: “Моделі та обчислювальні методи дослідження нелінійних шарових електродинамічних структур“
 9. Дудінова Ольга Богданівна2021 рік, спеціальність 05.13.06 “Інформаційні технології“, тема: “Методи інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу“

Член редакційної колегії науково-технічного журналу “Біоніка інтелекту“ (з 2018 р)

Є керівником НДР “Методи та засоби поліпшення якості цифрових зображень“, НДР “Розробка методів нейромережевої класифікації об’єктів на статичних зображеннях“ та НДР “Розроблення методів обробки та анотування текстової інформації“ Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами “Інформаційні системи та технології“.

Кількість наукових публікацій: понад 300, з них два патенти на корисну модель, 5 колективних монографій, 2 навчальних посібники, 73 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Sotnikov O. The Use of Coplanar Transmission Line for Protecting Receiving Antenna Systems from Powerful Electromagnetic Radiation in a Wide Frequency Range / O. Sotnikov, K. Petrov, S. Udovenko, Yu.Cnusov, V. Radchenko, S. Kaliakin, K. Gromliuk, O. Kirichenko // Problemele Energeticii Regionale. – 1(57). – 2023. – Pp. 134-146. Режим доступу: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.1-57.11, Scopus, Web of Scienc);
 2. О. Є. Українець, С. Г. Удовенко, Л. Е. Чала, В. Л. Шергін. Нейромережева технологія розпізнавання зображень з використанням клітинних автоматів // Біоніка интелекту. – 2022. – Вип. 1 (98). – С. 19 – 28.
 3. Shergin V. Assortativity Properties of Barabási-Albert Networks / V. Shergin, S. Udovenko, L. Chala // Series Editor: Fatos Xhafa, Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain. – Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – Vol. 48. – 2021. – P. 55-66. Scopus;
 4. Udovenko S. Localization and navigation of mobile robots in the environment with variable properties / S. Udovenko, A. Sorokin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2/9(98). – 2019. – P. 29-36, Scopus;
 5. Bezsonov O. Resource and Energy Saving Neural Network-Based Control Approach for Continuous Carbon Steel Pickling Process / Bezsonov O., Ilyunin O., Kaldybaeva B., Selyakov O., Perevertaylenko O., Khusanov A., Rudenko O., Udovenko S., Shamraev A., Zorenko V. // Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. – 7(2), P.  275-292, 2019, DOI: https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d6.0249, Scopus;
 6. Bezsonov O., Rudenko O.,Udovenko S., Dudinova O. Processing of noisy digital images with use of evolving utoencoders // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2017.– № 6/9 (90). –P.63-69, Scopus);
 7. Pohorelov A. An investigation of the reduction model power influence on the accuracy of the object’s position assessment using relative method / A. Pohorelov, V. Savanevich, S. Udovenko // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2016. – №4/4 (82). – P.42-49. Scopus.

Підручники, посібники, монографії

 1. Сучасні інформаційні технології та системи: монографія / за заг. ред . В. С. Пономаренка / С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. Глава 6. Дослідження посилальних методів ранжування документів за результатами інформаційного пошуку (С. 91-117) // – Харків : Видавництво “Стиль-іздат“, 2021. – 182 с.
 2. Інформаційні технології та системи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 9. Автоматизоване анотування електронних текстів з використанням методу зв’язних словоформ (С. 131-146) // С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. – Харків : Видавництво “ФОП Бровін О.В.“, 2020. – 174 с.
 3. Інформаційні технології та системи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 8. Класифікація електронних науково-технічних текстів в інформаційно-пошукових системах // С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. – Харків : ФОП Бровін О.В., – 2019. – С.108 – 123.
 4. Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 1.11. Інформаційна технологія динамічного формування діаграми виконання завдань розробки IT проектів // С.Г. Удовенко, Л.Э. Чалая. – Харків : ТОВ “ДІСА ПЛЮС“, – 2018. – С.164 – 178.
 5. Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 10. Нейросетевой метод кластеризации электронных текстов в распределенной файловой системе // С.Г. Удовенко, Л.Э. Чалая. – Харків : Вид. Рожко С.Г., – 2017. – С.154 – 169.

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за програмою “Інформаційні управляючі системи та технології: стратегії, переваги та виклики” у Instytut zarządzania Uniwersytet Pomorska w Słupsku (Інституту менеджменту Поморського університету в Слупську, Польща), 2023 р.
 2. Курси підвищення кваліфікації УМО (Університету менеджменту освіти) НАПН України для завідувачів кафедр та структурних підрозділів університетів в умовах дистанційної форми навчання, 2023 р.
 3. Підвищення кваліфікації у відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 р.

Міжнародна діяльність

Участь в Міжнародних наукових конференціях з публікацією доповідей, в тому числі:

 1. V International Scientific and Practical Conference “Modern technologies and processes of implementation of new methods“, February 06 – 09, 2024, Madrid, Spain
 2. XXXVI International Scientific and Practical Conference “Current trends in the development of youth theories“, September 12-15, 2023, Ankara, Turkey
 3. IX Міжнародна науково-практична конференція “Basics of learning the latest theories and methods“, 07-10 березня 2023 р., Бостон, США
 4. V Міжнародна науково-практична конференція “Modern and global methods of the development of scientific thought“, 25-28 жовтня 2022 р., Флоренція, Італія
 5. XXXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends“, 06-09 September 2022, Paris, France
 6. The IV th International scientific and practical conference “Integration of scientific bases into practice“, October 12-16, 2020. Stockholm, Sweden
 7. Shergin V. Elastic scale-free networks model based on the mediation-driven attachment rule. / V. Shergin, S. Udovenko, L. Chala, M. Pogurskaya // Proceedings of IEEE Third International Conference «DATA STREAM MINING & PROCESSING» (DSMP). – Lviv (21–22 august 2020), Р. 291-295. DOI:10.1109/DSMP47368.2020.9204207 Corpus ID: 221916188 Scopus
 8. Shergin V. Statistical Properties of the Hurst Exponent Estimates for Fractional Levy Motion / V. Shergin, L. Chala, S. Udovenko // Proceedings of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25 – 29, 2020, Р. 194-197. IEEE Catalogue Number: CFP1838R-USB ISBN (IEEE). Scopus

Організаційна діяльність

 1. Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки України
 2. Член вченої ради Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.
 3. Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.050.20; профіль ради: 05.13.06 “Інформаційні технології“, Наказ МОН України №1166 від 23.12.2022 р.
 4. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.052.08 (спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології; 05.13.07 – Автоматизація процесів керування), ХНУРЕ, 2013-2018 рр.
 5. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.050.07 (спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології; 05.13.07 – Автоматизація процесів керування), НТУ “ХПІ“, 2013-2018 рр.
 6. Член спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей: 05.13.06 – Інформаційні технології; 05.13.23 – Системи штучного інтелекту, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, з 2018 р.
 7. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.16 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, з 2018 р.
 8. Член журі ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерні науки“ (2020 р.)