Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Удовенко Сергій Григорович

Удовенко С.Г.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Serhiy.Udovenko@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Доктор технічних наук за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (05.13.03 – Системи та процеси керування), тема «Субоптимальне управління стохастичними процесами на основі байєсівського підходу».
Професор кафедри електронних обчислювальних машин
Наукові інтереси:Системи цифрової обробки інформації, керування стохастичними системами, моделювання динамічних систем, методи обчислювального інтелекту, інформаційні технології

Кваліфікації

1971 р. – отримав диплом інженера-електрика за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»;

1978 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика та теорія інформації, тема «Синтез алгоритмів оптимізації квазістаціонарних об’єктів безперервної технології»;

1984 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизованих систем управління;

2004 р. – присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування, тема «Субоптимальне управління стохастичними процесами на основі байєсівського підходу»;

2005 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри електронних обчислювальних машин.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Розробка інтерфейсу користувача ІС;
 • Нейромережева обробка даних;
 • Системний аналіз в IT.

Входжу до складу робочої групи по розробці освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Наукова робота

Під моїм керівництвом/консультуванням було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук такими здобувачами:

 1. Кіріченко Людмила Олегівна, 2013 рік, 2013 р. (доктор технічних наук), спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», тема: «Моделі та методи оцінювання параметрів самоподібних і мультифрактальних стохастичних процесів»
 2. Руденко Діана Олександрівна, 1995 рік, спеціальність 05.13.03 «Системи та процеси керування», тема: «Методи субоптимального керування квазістаціонарними технологічними об’єктами ».
 3. Калоша Вадим Олександрович, 2003 рік, спеціальність 05.13.03 «Системи та процеси керування», тема: «Методи синтезу робастних регуляторів для багатозв’язних квазістаціонарних об’єктів».
 4. Дібе Гассан, 2010 рік, спеціальність 05.13.07 «Автоматизація процесів керування», тема: «Автоматизація процесів інтелектуального керування блоками лінійних прискорювачів електронів»
 5. Гришко Андрій Олександрович, 2013 рік, спеціальність 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту», тема: «Автоматизація процесів інтелектуального керування блоками лінійних прискорювачів електронів»
 6. Сорокін Антон Романович, 2021 рік, спеціальність 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту», тема: «Локалізація та навігація мобільних колісних роботів з використанням методів обчислювального інтелекту»
 7. Погорєлов Артем Віталійович, 2021 рік, спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», тема: «Обчислювальні методи визначення положення об’єктів у просторі за даними цифрових зображень»
 8. Яцик Микола Васильович, 2021 рік, спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», тема: «Моделі та обчислювальні методи дослідження нелінійних шарових електродинамічних структур»
 9. Дудінова Ольга Богданівна2021 рік, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології», тема: «Методи інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу»

Є керівником НДР «Методи та засоби поліпшення якості цифрових зображень».

Є керівником бакалаврських робіт здобувачів освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи та технології».

Кількість наукових публікацій: понад 300, з них патентів на корисну модель 2, 5 колективних монографій, 2 навчальних посібники, 73 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Shergin V. Assortativity Properties of Barabási-Albert Networks / V. Shergin, S. Udovenko, L. Chala // Series Editor: Fatos Xhafa, Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain. – Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – Vol. 48. – 2021. – P.. 55-66. Scopus;
 2. Udovenko S. Localization and navigation of mobile robots in the environment with variable properties / S. Udovenko, A. Sorokin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2/9(98). – 2019. – P. 29-36, Scopus;
 3. Bezsonov O. Resource and Energy Saving Neural Network-Based Control Approach for Continuous Carbon Steel Pickling Process / Bezsonov O., Ilyunin O., Kaldybaeva B., Selyakov O., Perevertaylenko O., Khusanov A., Rudenko O., Udovenko S., Shamraev A., Zorenko V. // Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. – 7(2), P.  275-292, 2019, DOI: https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d6.0249, Scopus;
 4. Bezsonov O., Rudenko O.,Udovenko S., Dudinova O. Processing of noisy digital images with use of evolving utoencoders // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2017.– № 6/9 (90). –P.63-69, Scopus);
 5. Pohorelov A. An investigation of the reduction model power influence on the accuracy of the object’s position assessment using relative method / A. Pohorelov, V. Savanevich, S. Udovenko // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2016. – №4/4 (82). – P.42-49. Scopus.

Підручники, посібники, монографії

 1. Сучасні інформаційні технології та системи: монографія / за заг. ред . В. С. Пономаренка / С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. Глава 6. Дослідження посилальних методів ранжування документів за результатами інформаційного пошуку (С. 91-117) // – Х: Видавництво «Стиль-іздат», 2021. – 182 с.
 2. Інформаційні технології та системи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 9. Автоматизоване анотування електронних текстів з використанням методу зв’язних словоформ (С. 131-146)// С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. – Х.: Видавництво «ФОП Бровін О.В.», 2020. – 174 с.
 3. Інформаційні технології та системи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 8. Класифікація електронних науково-технічних текстів в інформаційно-пошукових системах // С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала. – Харків : ФОП Бровін О.В., – 2019. – С.108 – 123.
 4. Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 1.11. Інформаційна технологія динамічного формування діаграми виконання завдань розробки IT проектів // С.Г. Удовенко, Л.Э. Чалая. – Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», – 2018. – С.164 – 178.
 5. Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія / Удовенко С.Г. Розділ 10. Нейросетевой метод кластеризации электронных текстов в распределенной файловой системе // С.Г. Удовенко, Л.Э. Чалая. – Харків : Вид. Рожко С.Г., – 2017. – С.154 – 169.
 6. ДяченкоВ.А. Основы компьютерных вычислений. Навчальний посібник / В.А. Дяченко, А.С. Ляшенко, И.В. Рубан, О.Г. Руденко, В.В.Токарев, С.Г. Удовенко. – Харків : ХНУРЕ, – 2016. – 200 с.

Підвищення кваліфікації

10.10.2018 – 31.05.2019 пройшов підвищення кваліфікації у відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Міжнародна діяльність

Участь в Міжнародних наукових конференціях з публікацією доповідей, в тому числі:

 1. Shergin V. Elastic scale-free networks model based on the mediation-driven attachment rule. / V. Shergin, S. Udovenko, L. Chala, M. Pogurskaya // Proceedings of IEEE Third International Conference «DATA STREAM MINING & PROCESSING» (DSMP). – Lviv (21–22 august 2020), Р. 291-295. DOI:10.1109/DSMP47368.2020.9204207 Corpus ID: 221916188 Scopus.
 2. Udovenko S. Method of parameter evaluation in navigation systems / S. Udovenko, V. Zatkhey, O. Teslenko // Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden, 2020. – pp. 456-458.  Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.IV URL: https://isg-konf.com.
 3. Shergin V. Statistical Properties of the Hurst Exponent Estimates for Fractional Levy Motion / V. Shergin, L. Chala, S. Udovenko // Proceedings of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25 – 29, 2020, Р. 194-197. IEEE Catalogue Number: CFP1838R-USB ISBN (IEEE). Scopus.

Організаційна діяльність

1. Член вченої ради Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

2. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.052.08 (спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології; 05.13.07 – автоматизація процесів керування), ХНУРЕ, 2013-2018 рр.

3. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.050.07 (спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології; 05.13.07 – автоматизація процесів керування), НТУ «ХПІ», 2013-2018 рр.

4. Член спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей: 05.13.06 – інформаційні технології; 05.13.23 – системи штучного інтелекту, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, з 2018 р.

5. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.16 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, з 2018 р.

6. Член журі ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки» (2020 р.)