Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Тесленко Олег Володимирович

Тесленко О.В.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 405.

Тел.: (057) 702-18-31 (дод. 4-38)

E-mail: Oleh.Teslenko@hneu.net

Профілі викладача:

ORCIDScopusAutorIDGoogleScholar

Розклад занять

Посада:Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки
Вчене звання та науковий ступінь:Кандидат технічних наук за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка, тема дисертації спеціальна.
Доцент кафедри радіотехнічних систем.
Наукові інтереси:Теорія розпізнавання образів; використання методів штучного інтелекту для прийняття рішень; веб-технології

Кваліфікації

1989 р. – отримав диплом за спеціальністю «Радіотехнічне забезпечення авіації» та здобув кваліфікацію «Радіоінженер»;

2001 р. – отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Організація технічного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)» та здобув кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня;

2008 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 172 – телекомунікації та радіотехніка, тема дисертації спеціальна;

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри радіотехнічних систем.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Вступ до фаху;
 • Інформатика в сфері комунікацій;
 • Сучасні інформаційні системи і технології;
 • Інформатика.

Наукова робота

Кількість наукових публікацій: понад 70, з них 4 монографії, 7 звітів про НДР, 11 навчальних посібників, 1 конспект лекцій, 2 патенти на корисну модель, 23 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Gorokhovatskyi O., Teslenko O., Zatkhei V. (2020) Online Video Summarization with the Kohonen SOM in Real Time. In CEUR Workshop Proceedings: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020). 2608. pp. 1067-1078. Available online: http://ceur-ws.org/Vol-2608/
 2. Gorokhovatskyi O. Investigation of Random Neighborhood Features for Interpretation of MLP Classification Results / O. Gorokhovatskyi, O. Peredrii, V. Zatkhei, O. Teslenko // In: Lytvynenko V., Babichev S., Wójcik W., Vynokurova O., Vyshemyrskaya S., Radetskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol 1020. – P. 581-596. Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_40
 3. Тютюник В. В. Динаміка кластерізації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації / В.В.Тютюник, В,Д. Калугін, О.О.Писклакова, В.А. Затхей, О.В. Тесленко // Системи обробки інформації: зб. наукових праць. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2019. – Вип.3(158). – С. 117-133. – Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/19507
 4. Моделювання МІМО-систем передачі даних в інфокомунікаційних мережах/ С.Г. Удовенко, В.А Затхей, О.В. Тесленко // Бионика интеллекта: Научно-технический журнал. – Харків : ХНУРЕ. – 2018. – №1(90). – С. 42 – 47. Режим доступу: https://nure.ua/wp-content/uploads/2018/Scientific_editions/bi_1_2018.pdf
 5. Розпізнавання зображень літер із використанням проекцій та багатошарового персептрону / Гороховатський О. В., Тесленко О.В. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків : ХУПС імені Івана Кожедуба, 2017. – Вип.2 (148), С. 163 – 167. Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17413
 6. Эффективность нерекурсивных фильтров предсказания для нестационарных случайных процессов / Голуб Г.В., Сомов С.В., Гроза П.Н., Тесленко О.В., Корж Ю.Н. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків : ХУПС імені Івана Кожедуба, 2017. – Вип.2 (148), С. 95 – 99. Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17401

Підручники, посібники, монографії

 1. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 1. Створення та редагування текстових документів і презентацій / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, В. А. Затхей та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. Г. Удовенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 259 с. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22768
 2. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс]: навчально-практичний посібник : у 3-х частинах. Частина 2. Обробка та аналіз даних / С. Г. Удовенко, О. В. Тесленко, Н. О. Бринза [та ін.]; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (14,3 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 249 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 248. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23347
 3. Інформатика в сфері комунікацій [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. : у 3-х ч. Ч. 3 : Використання web-технологій у сфері комунікацій / С. Г. Удовенко, В. А. Затхей, О. В. Гороховатський [та ін.] ; за заг. ред. С. Г. Удовенка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (10.5 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 154 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 153. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24506
 4. Затхей В. А. Формалізація знань про процеси підготовки вихідних даних при тестуванні / В. А. Затхей, О. В. Тесленко // Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка – Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 447 с. Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16138

Підвищення кваліфікації

VIII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників за програмою “Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу” (International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing)), 2022

Міжнародна діяльність

 1. Міжнародна програма академічної мобільності Wildau-Kharkiv IT Bridge (WKITB) програми DAAD “Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis (2022)”
 2. Method of parameter evaluation in navigation systems / Udovenko S., Zatkhey V., Teslenko O. // Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden 2020. pp. 456-458 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.IV. URL: https://isg-konf.com/integration-of-scientific-bases-into-practice-en/
 3. Tiutiunyk V. Peculiar properties of creating a system of support to make anti-crisis decisions by experts of the situational center at the cyber protection object / Vadym Tiutiunyk, Olha Tiutiunyk, Oleh Teslenko, Natalia Brynza // International Scientific And Practical Conference “Information Security And Information Technologies”: Conference Proceedings. Kharkiv – Odesa : Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 2021, P. 53-62. – URL: http://www.kafcbit.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2021/10/documentcybersec.pdf

Робота зі здобувачами вищої освіти

Керівництво студентом-переможцем І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Інформатика” у 2019-2020 рр., диплом І ступеня – Мішакова П.О.

Організаційна діяльність

Член журі III–етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисципліни “Інформаційні технології” у 2014-2022 рр.