Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Про кафедру

Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки займається підготовкою кваліфікованих кадрів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня (наказ №   від    2021 року). Підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» здійснюють 8 науково-педагогічних працівників кафедри, серед яких 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук та 1 кандидат економічних наук. 4 науково-педагогічних працівника кафедри мають вищу освіту за відповідною спеціальністю.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають навчальні дисципліни професійної підготовки ОПП «Інформаційні системи та технології» та інших освітньо-професійних програм ХНЕУ ім. С. Кузнеця, мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними комплексами.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами: використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання; керівництво практиками здобувачів вищої освіти; консультування в процесі самостійної роботи здобувачів; керівництво підготовкою дипломного проекту бакалавра; підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою та виданням посібників, монографій, конспектів лекцій, методичних рекомендацій. Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених» та Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та системи».

Історія кафедри

Кафедру засновано у 1965 р. під назвою — кафедра обчислювальних машин. Першим завідувачем кафедри став канд. техн. наук, доц. М. М. Овчаренко. Співробітниками кафедри були 30 викладачів. Працював власний клас ЕКОМ і лабораторії перфораторних машин, до складу яких входили табулятори Т-5М, сортувальна машина ЄС-80, контролери ДО-80 та перфоратори П-80. При кафедрі функціонував обчислювальний центр, оснащений ЕОМ «Урал-1».

Парк електронно-обчислювальних машин постійно оновлювався — ЕОМ «Урал-1» змінили машини другого покоління: «Раздан-2», «Урал-14Д», а обчислювальний центр було виділено зі складу кафедри в окремий структурний підрозділ інституту.

У 1987 р. кафедру обчислювальних машин об’єднано з кафедрою МО АСУ й надано назву — кафедра обчислювальної техніки і програмування. Завідувачем кафедри призначено канд. техн. наук, доц. О. М. Баркова. У 1996 р. кафедру очолив проф. В. В. Чубук.

У 2005 р., згідно з Наказом ректора університету, кафедру обчислювальної техніки та програмування було ліквідовано, а на її базі створено кафедру інформатики та комп’ютерної техніки. Завідувачем кафедри став канд. техн. наук, проф. В. П. Степанов. Співробітники кафедри впровадили персональні навчальні системи для денної та заочної форм навчання. На базі кафедри було розгорнуто систему дистанційного навчання «MOODLE», яку використовували для навчання студентів, перепідготовки науково-педагогічних працівників університету та викладачів середніх шкіл м. Харкова. В подальшому на базі кафедри створено Центр персональних навчальних систем. У 2014 р. на сайті дистанційного навчання університету було розміщено понад 2000 курсів.

Викладачі кафедри підтримували роботу сайтів: www.ikt.ksue.edu.ua — персональних навчальних систем студентів ХНЕУ; www.ikt2school.hneu.ua — персональних навчальних систем школярів. Було розроблено сайт www.iktzdkt.hneu.edu.ua для організації навчального процесу в навчально-консультаційних пунктах ХНЕУ, надання допомоги студентам-заочникам та іноземним студентам (в освоєнні навчальних дисциплін і забезпеченні навчально-методичною літературою), а також сайт www.iktrd.hneu.edu.ua для автоматизації анкетування студентів та випускників університету.

Кафедра стала організатором підвищення кваліфікації професорсько-викладацького колективу ХНЕУ за напрямами «Розробка персональних навчальних систем» та «Застосування пакетів програм для аудіовізуальних навчально-методичних розробок». Протягом 2010–2017 рр. співробітники кафедри здійснили перепідготовку 647 науково-педагогічних працівників із 33 кафедр університету.

У межах спільної програми впровадження IT-технологій в навчальний процес, викладачі кафедри, на замовлення Департаменту з гуманітарних питань та освіти Харківської міської ради, здійснювали перепідготовку вчителів загальноосвітніх закладів м. Харкова з метою отримання ними компетенцій щодо використання систем дистанційного навчання «Moodle». Упродовж 2009–2017 рр. кафедра здійснила перепідготовку 1415 вчителів із 153 загальноосвітніх закладів дев’яти районів м. Харкова.

Із розвитком Центру персональних навчальних систем кафедри та збільшенням обсягу системи дистанційного навчання, у 2016 р. центр відокремлено від кафедри і на його основі створено відділ електронних засобів навчання університету. З 2016 р. кафедру очолює д-р техн. наук, проф., акад. АН прикладної радіоелектроніки С. Г. Удовенко.